ASF Pune 2019 (Annabhau Sathe
international short film festival)

ASF Pune 2019 (Annabhau Sathe international short film festival)
International Award 2019
Nilu Bhau Phule Best International Short Film
Certificate, Trophy,and Cash Rs. 20,000/-
International Short Film Best Director
Certificate, Trophy, Cash Rs. 3000/-
National Award 2019
Best National Short Film
Certificate, Trophy,and Cash Rs. 10,000/-
National Short Film Best Director
Certificate, Trophy, Cash Rs. 3000/-
Best Documentary
Certificate, Trophy, and Cash Rs. 5000/-
Best Jury Award
Certificate, Trophy,and Cash Rs.3000/-
Best Screenplay
Certificate, Trophy, and Cash Rs. 2500/-
Best Cinematography
Certificate, Trophy, and Cash Rs. 2500/-
Best Editing
Certificate, Trophy, Cash Rs. 2500/-
Best Sound Design
Certificate, Trophy, Cash Rs. 2500/-
Smita Patil Best female Actress
Certificate, Trophy, and Cash Rs. 2500/-
Best Male Actress
Certificate, Trophy, Cash Rs. 2500/-
Best Child Actor
Certificate, Trophy, Cash Rs. 2500/-
Best Direction
Certificate, Trophy, Cash Rs. 2500/-